#ชีวิตดีขึ้นแน่นอน !! เผยบทสวด “บูชาเทวดาประจำวัน” #ที่คุ้มครองตัวคุณอยู่


วันนี้เจ๊เหมียวบอกเลยว่าเราทุกคนแต่ละคนย่อมเกิดไม่ตรงกันแน่นอน แต่ใครจะทราบว่าคนโบราณได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะค่ะ ไม่ได้เชื่อหรือไม่เชื่อ หรือเป็นประเภทความเชื่อที่เราคนไทยพุดกันจนเป็นวลีติดปากว่า “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่”
งั้นเราไปรู้ประวัติเทพประจำวันเกิดแต่ละองค์ รวมไปถึงคาบาบูชาสำหรับการกราบไหว้สักการะเทพองค์ต่างๆ กันเลยครับ
เทพประจำวันเกิดของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาแบ่งออกเป็น 8 องค์ คือ
เทพประจำวันอาทิตย์

พระสุริยะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันอาทิตย์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอิสานของจักรวาล มีผิวกายสีแดง มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นทับทิมแดง มีราชสีห์เป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
คาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตร
เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตรวันละ 6 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีอำนาจและโชคลาภเสริมดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น
เทพประจำวันจันทร์

พระจันทะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันจันทร์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศบูรพาของจักรวาล มีผิวกายสีขาว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีขาว มีม้าเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออก
คาถาบูชาพระจันทะเทพบุตร
เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระจันทะเทพบุตรวันละ 15 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีเสน่ห์นิยมและช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

เทพประจำวันอังคาร

พระภุมมะเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอาคเณย์ของจักรวาล มีผิวกายสีชมพูมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีชมพู มีกระบือเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
คาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร
เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตรวันละ 8 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูคิดร้ายย่อมพินาศ ภูตผีปิศาจไม่กล้ามารบกวน
เทพประจำวันพุธ

พระวุธะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันพุธเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศทักษิณของจักรวาลมีผิวกายสีเขียว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเขียว มีช้างเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศใต้
คาถาบูชาพระวุธะเทพบุตร
เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระวุธะเทพบุตรวันละ 17 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร เสริมส่งดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น กิจการงานเจริญรุ่งเรือง

เทพประจำวันพฤหัสบดี

พระคุรุเทพบุตร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศปัจจิมของจักรวาล มีผิวกายสีเหลืองมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเหลือง มีกวางทองเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตก
คาถาบูชาพระคุรุเทพบุตร
เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระคุรุเทพบุตรวันละ 19 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร จะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศมีอายุยืนยาวและเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น
เทพประจำวันศุกร์

พระสุกกะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันศุกร์เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอุดร มีผิวกายสีน้ำเงิน มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีน้ำเงิน มีโคอุสุภราชเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศเหนือ
คาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตร
เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตรวันละ 21 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ทำให้เกิดความสุขสวัสดีมีศิริมงคลและโชคลาภเสริมดวงชะตาราศีให้แก่กล้าขึ้น
เทพประจำวันเสาร์

พระสุระเทพบุตร เป็เทพประจำวันเสาร์เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศหรดี มีผิวกายสีดำมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีดำ มีเสือเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
คาถาบูชาพระสุระเทพบุตร
เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระสุระเทพบุตรวันละ 10 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ป้องกันศัตรูหมู่มารไม่ให้มารบกวน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีตะบะเดชะเข้มแข็งขึ้น

เทพประจำวันราหู (วันพุธกลางคืน)

พระอะสุรินทะราหูเทพบุตร เป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศพายัพของจักรวาล มีผิวกายดำมืด มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีทองสำริด มีครุฑเป็นพาหนะ มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
คาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตร
เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ
วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตรวันละ 12 จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยกำจัดปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูหมู่มารเกรงกลัวมีอำนาจตะบะเดชะมาก โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอิทธิพลของเทพประจำวันเกิด

เทพประจำวันเกิดมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมาก คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าเทพประจำวันเกิดของตนมีอิทธิพลต่อตนเองอย่างไร บางคนไม่รู้เลยว่าเทพประจำวันเกิดของตนมีบางคนมารู้จักเอาในตอนที่ได้อ่านหนังสือไหว้พระสวดมนต์ที่ข้าพเจ้าได้พิมพ์แจก มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย,จะยากดีมีจน,จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้,จะมียศศักดิ์หรือไม่มียศศักดิ์ที่เกิดมาในโลกนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองได้เลยว่าจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของเทพประจำวันเกิดของตนเองทั้งสิ้น
ถ้าถามว่า “คุณเคยเห็นคนดวงตกไหม? คุณเคยเห็นคนมีเคราะห์ไหม? คุณเคยเห็นคนหน้าตาเศร้าหมองไหม? คุณเคยเห็นรถชนกันไหม?” ทุกคนจะตอบว่าเคยเห็นและรู้จักมันดีด้วย เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างเศษหนึ่งในร้อยในพันของเหตุการณ์ต่างๆที่มีจำนวนมากมายในชีวิตของมนุษย์
คนที่มีความรู้สูงและคนที่มีความรู้ทางด้านทางวิทยาศาสตร์ดีอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นของมันเองไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเทพประจำวันเกิดเลย เอาหละข้าพเจ้าจะยกเอาตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพประจำวันเกิดมาให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งเช่นรถชนกัน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รถชนกันมันเกิดมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1.ความประมาท
2.ความไม่ประมาท
เพื่อนๆ ลองดูกันนะค่ะว่าตรงกับเพื่อนหรือไม่ค่ะ ฝากติดตามกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะค่ะ

error: Alert: Content is protected !!