#หาข้อมูลเลย !! เผย เงื่อนไขออมสิน “ปล่อยสินเชื่อ” กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ


เจ๊เหมียวเชื่อว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทอง กันเป็นแน่ และใครที่เงินไม่พอใช้หรือต้องการเงินก้อนไปต่อยอดธุรกิจต่างๆ เจ๊มีข้อมูลดีๆ มาบอกเพื่อนเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนที่หลายคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมอ่า และวันนี้เจ๊จะมาบอกเกี่ยวกับเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

รายละเอียดและคุณสมบัติการกู้มีดังนี้
คุณสมบัติผู้กู้
• เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
• เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
• อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
• เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
• มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
• เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
• จุดเด่นของบริการ
• เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
• มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
• มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
• มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

ผู้ค้ำประกัน
• สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
• หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้
หลักประกันการกู้เงิน
• บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
• หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
• อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ย
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
เอกสารประกอบการขอกู้เงิน ผู้กู้
• รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
• สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
• สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
• เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย
ค่าธรรมเนียมบริการ
• ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
• ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) โดยชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน และคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
วงเงินให้กู้
• ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ

error: Alert: Content is protected !!