ค่าตอบแทนสูงมาก! 6 สาขาวิชาเรียนที่จบมา “ไม่ตกงาน”!!

อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม

(Medicine and Dentistry)

สำหรับคนที่เรียนจบทางด้านนี้จะต้องเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างหนักเลยทีเดียว โดยต้องใช้เวลาในการเรียนถึง 6 ปีเต็มด้วยกัน และนอกจากนี้ คนที่เรียนในสาขาวิชานี้จะต้องเป็นคนที่มีความขยัน ทุ่มเท มากๆ อีกด้วย แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว บอกได้เลยว่าอาชีพทางด้านนี้ได้รับค่าตอบแทนคุ้นอย่างแน่นอน โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £41,624 ต่อปี หรือประมาณ 2,280,234 บาทต่อปี

อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมอาคารหรือการวางแผน

(Architecture, Building or Planning)

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้เป็นอย่างดี โดยสาขาวิชานี้ผู้ที่เรียนจบสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายตำแหน่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน และการออกแบบ อาคาร สถานที่ต่างๆ ซึ่งมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £39,751 ต่อปี หรือประมาณ 2,179,813 บาทต่อปี

อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

(Engineering)

ทักษะทางด้านวิศวกรรมเป็นศาสตร์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสังคม จึงทำให้อาชีพทางด้านวิศวกรรมมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก วิศวกรจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเรียกเงินเดือนในระดับสูงได้ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจบใหม่ โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £39,528 ต่อปี หรือประมาณ 2,177,231 บาทต่อปี

อันดับ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมพลังงาน

(Chemical, Process and Energy Engineering)

สำหรับ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมพลังงาน เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยผู้ที่จบทางด้านนี้จะต้องทำงานด้านการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐและประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงทำให้มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £38,538 ต่อปี หรือประมาณ 2,113,296 บาทต่อปี

อันดับ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา

(South Asian Studies)

สำหรับ สาขาวิชาเอเซียใต้ศึกษา ใครที่เรียนจบในด้านนี้จะต้องรู้วิธีการนำเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาดำเนินงานในองค์กร รวมทั้งยังต้องรู้จักวิธีการบูรณาการความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศมากที่สุด โดยมีมีอัตราเงินเดือนเฉลี่อยู่ที่ £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาทต่อปี

อันดับ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่

(Minerals Technology)

จากการสำรวจพบว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้ว ส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับเหมืองแร่และปิโตรเคมี มีอัตราการว่างงานที่ค่อนข้างต่ำและมีอัตราการจ้างงานที่สูงเลยทีเดียว โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่อยู่ที่ £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาทต่อปี

error: Alert: Content is protected !!